בחר מטבע:
בחר שפה:
צור ושלח איגרת חינם

תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר – Sympathy4u

 1. כללי

  1. אתר Sympathy4u (להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנטהמנהל חנות וירטואליתומציע ללקוחותיו מידע ומכירת מוצרים שוניםכגוןאגרות תנחומים אישיותסלסילות ניחומים (כולל אלכוהולוזרי פרחים (להלן: "השירותים"). האתר הינו בבעלות חברת עלי שלכת בע"מ.

  2. מובהר כי האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המיניםוהשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

  3. כל הרוכש שירותים ו/או מתעתד לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.

 2. תנאי שימוש באתר – רכישת שירותים וקבלת מידע

  1. ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנותקבלת שירותים ו/או מידעאין לעשות שימוש באתר זה למטרות אחרות.

  2. כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל (או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי), רשאי להגיש הצעות לרכישת שירותים באמצעות האתר.

  3. הזמנתו או הצעתו (להלן: "הצעה") של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:

   1. ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש.

   2. המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.

   3. המען בו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של החברה.

   4. הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנטלמעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון.

 3. מדיניות שירותים ומחירים

  1. הזמנות באתר יתקבלו בקניה מעל 100 ש"ח בלבד.

  2. התמונות המצולמות באתר לזרים במספר גדלים מייצגות את הזר הבינוני.

  3. מגוון השירותיםהמחירים (לרבות בגין הוצאות משלוחותנאי התשלום באתר זה יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

  4. במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת זרי פרחים וסידורי פרחים ו/או אגרות תנחומים המוצגים באתר והתברר כי מי מהמוצרים אזלתספק החברה לרוכש מוצר דומה למוצר שהוזמן על ידוככל הניתן בצבעים ו/או בסוג של מוצרים שהוזמן בהזמנה המקורית.

  5. ובמקרה שאזל כל מוצר אחר המוצג באתר תשלח לרוכש הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפוןהחברה שומרת לעצמה את הזכות להגיש הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומיםאם ייאות לכך הרוכשיעודכנו פרטי הזמנתו בהתאםאם לאותימחק הזמנתווכרטיס האשראי שלו לא יחויב.

  6. המשלוח יגיע ליעד המבוקש תוך 24 שעות מרגע אישור ההזמנהבתנאי שבוצעה בשעות פעילות מרכז ההזמנות ימים א-ה 8:30 עד 18:00, ימי ווערבי חג 8:30 עד 12:00. למעט ערבי חגבהם לא ניתן יהיה להתחייב לשעת הגעהבימים אלו תסופק ההזמנה במהלך היום.

 4. פרטי רוכש השירותים ואבטחת האתר

  1. בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישייםפרטי ההזמנהפרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן: "הפרטים"). בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטיםכמו כןהנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

  2. הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פליליתנגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטייםלרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמםבמקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה.

  3. מחשב עיבוד הנתונים של החברה מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות באתררישום זה יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלואולםשעון השרת יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין המועד בו בוצעה פעולה באתר.

  4. פרטי הפעולה באתרלרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכשיועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרונילמחשב עיבוד הנתונים של החברהפרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצונייםלמעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקיםוזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכשהחברה משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטיםשימסור הרוכש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחריםבמקרה זההנתונים לא יתייחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו.

  5. החברה תהא רשאית לשלוח למבצעי הפעולות דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של החברהחידושים באתר פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"בבכפוף להוראות הדין.

 5. תשלום בגין השירותים

  1. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מאלא אם כן צוין אחרת במפורשהתמורה בגין השירותים תגבה באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בהצעה לפני או בסמוך לשיגור המוצרים לכתובת אשר צוינה בהצעהאם על פי מדיניות החברה יתאפשר תשלום התמורה בתשלומיםיתבצע חיוב בהתאם (בכפוף לאישור חברת האשראי).

  2. סך התמורה בו יחויב הרוכש מופיע ב"עגלת הקניותאו "__________". סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים ב"עגלת הקניותלרבות הוצאות משלוח.

  3. מדיניות ומחירי משלוח (לרבות מדיניות חישוב עלויות המשלוח עת כאשר מוזמנים במסגרת הצעה אחת מספר מוצרים לכתובת אחת), זמני המשלוחואזורי החלוקה מפורטים באזורים הבאיםב- "משלוחים והחזרותו"אזורי חלוקה". האמור בכל אחד מהאזורים המפורטים לעיל מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה ותנאי להציג הצעה לרכישת שירותים מהחברה.

 6. ביטול פעולות על ידי הרוכש

כל רוכש אשר הגיש הצעה לרכישת פרחיםזרי פרחיםסידורי פרחים ו/או אגרות תנחומים אישיותואשר מעוניין לבטל את הצעתו יודיע על כך תוך שעה ממועד בו שלח את הצעתו לחברה (או ממועד יצירת הקשר הטלפוני עם החברהלמוצר מתכלה (פרחים); או בתוך 14 ימים למוצרים אחרים (אגרות תנחומים). במידה וההזמנה אמורה להתבצע ביום אחרניתן יהיה למסור הודעת ביטול עד שעות לפני מועד ביצוע ההזמנה בשעות פעילות מרכז ההזמנות (ימים א'-ה' 8:30-19:00 יום ווערבי חג 8:30-13:00). ההודעה על ביטול תימסר למרכז הטלפוני של החברה (טלפון: ___________) ותשלח במקביל בכתב (פקס או באמצעות דוא"ל). ביטול הפעולה יתאפשר כל זמן שטרם שוגרו המוצרים על ידי החברה ו/או מי מטעמה לכתובת שנמסרה בהצעהובלבד שניתנה הודעה כאמור לעילולא נעשה שימוש במוצר והוא נתון באריזתו המקורית כפי שנמסרה לידי הרוכש.

 1. הגבלת אחריות

  1. החברה שואפת שכל המוצרים המוצעים על ידה באתר יהיו באיכות גבוהה וראויים לשימושדגש רב מושם על איכותם הגבוהה של פרחיםזרי פרחים וסידורי פרחים.

  2. החברה מתחייבת כי פרחיםזרי פרחים וסידורי פרחיםיהיו מאיכות טובה וטרייםבמידה ומי מהמוצרים הנזכרים לעיל אינו טרי (להלן: "המוצר הפגום"), זכאי הרוכש לפנות אל החברה (באמצעות מרכז הטלפונים שלה – טלפון: ______) ולהודיע על כךמוסכם על הצדדיםכי החברה תבדוק את התלונה ותהא רשאית להחליף את המוצר הפגום או לזכות את הרוכש בסך התמורה ששולמה בגין אותו מוצר (לרבות בעלות המשלוחאם לא הוזמנו שירותים אחרים על ידי הרוכש באותה עסקה), על פי שיקול דעתה הבלעדי. [נותר לדיון]

  3. האחריות הבלעדית לכל המוצרים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצריםלרבות שמות היצרניםטיב המוצריםתכונות המוצריםתמונות המוצרים וכיוצ"בחלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצריםעל-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר/שירותאם צורפו.

  4. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבדיודגשכי לאור העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשבייתכנו הבדלים ושינויים בין המראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

  5. בכל מקרה חבות החברהתחת כל עילה משפטית שהיאבגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש.

  6. החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתרכמו כןהחברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי רוכש כלשהו או צד גכלשהו שאינו בשליטה של החברההחברה תהא רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של רוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.

 2. שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר

כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיותאשר ייגרמו לחברה /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

 1. בעלות ושמירה על זכויות

  1. האתר מכיל חומרים שוניםהמוגנים ע"י זכויות יוצריםסימני מסחרזכויות קניין אחרותלרבות תוכןתמונותגרפיקהמוסיקהוידאו וקולאשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישייםרוכש ו/או גולש ו/או כל צד גהמבצע פעולות בו אינו רשאי לשנותלפרסםלשדר או להעבירלקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתרו/או את תוכנו של האתרכולו או חלקו למטרה כלשהילמעט המטרהשלשמה נוצר האתרהחברה מתירה למשתמש "להוריד" (download) נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחריהיתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתראין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.

  2. המשתמש מתחייב שלא להעלות (upload) לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהואהמפר את זכויות היוצריםסימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגרפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו'. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעילמתחייב הוא לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או את מפעילי האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט), שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמשהנזכרת לעיל.

  3. האתר מכיל קישורים (לינקיםלאתרים אחרים ברשת האינטרנטהחברה מספקת לינקים אלה לנוחות בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם לתוקפם ולחוקיותםרוכש המבקש לעשות שימוש בלינקים אלה עושה זאת על אחריותו בלבד.

  4. כל המבקש ליצור לינק לאתר זה באתרים אחרים נדרש לפנות בכתב ומראש לחברה על מנת לקבל אישור בכתב לכך תנאים נוספים ומקום השיפוט.

  5. החברה תהא רשאית לסגור את האתר או לבטל שירותים או לצמצמםכמו כןתהא החברה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת.

  6. כל מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או גולש באתר לבין החברה בשל פעילות באמצעות האתר תתברר בישראל בכל אחד מבתי המשפט ברחבי הארץ .

 2. שירות לקוחות

לבירורים שונים ואינפורמציה נוספת ניתן לפנות לנציגי מחלקת שירות הלקוחות של החברה באמצעות הדואר האלקטרוניבכתובת info@sympathy4u.com או בטלפון  073-2755760 בימים א'-הבין השעות 8:30-16:00 יום ווערבי חג בין השעות 8:30-13:00.